9.3 / 10 gemiddelde van 240 reviews.
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Dé specialist in eiken vloeren

Dutzfloors - Eigen productie

Eigen Nederlandse productie

Stel jouw droom vloer samen

Gelegd in heel Nederland

Algemene voorwaarden

Dutzfloors is aangesloten bij de CBW (Centrale Branchevereniging Woning). Naast de CBW-/Mitex-voorwaarden (download hier) zijn de onderstaande bepalingen van toepassing.

Algemene Voorwaarden Dutzfloors
Algemene voorwaarden Dutzfloors, gevestigd te (9244 GC) Beetsterzwaag aan de Beetsterweg 9 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 67417109.

Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID

1.1 Dutzfloors is aangesloten bij de Centrale Branchevereniging Wonen en maakt gebruik van de CBW-erkende voorwaarden van 1 juli 2017.

1.2 Naast de CBW-erkende voorwaarden van 1 juli 2017 maakt Dutzfloors gebruik van eigen algemene voorwaarden. Dit is een aanvulling op de CBW-erkende voorwaarden. De CBW-erkende voorwaarden zijn samen met de onderhavige voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van Dutzfloors.

1.3 Mochten de CBW-erkende voorwaarden en de onderhavige voorwaarden tegenstrijdig met elkaar zijn, dan gelden de onderhavige voorwaarden en derhalve niet de CBW-erkende voorwaarden.

1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

1.5 Indien ook de afnemer naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de afnemer uitdrukkelijk niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de afnemer door Dutzfloors uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard en voor zover de voorwaarden van de zakelijke afnemer niet in strijd komen met het bepaalde in onze algemene voorwaarden.

1.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van toepassing.

Artikel 3 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 Overeenkomsten komen tot stand wanneer Dutzfloors de opdracht schriftelijk aanvaardt of wanneer de overeenkomst door de afnemer en door Dutzfloors is ondertekend. Elektronische overeenkomsten komen tot stand doordat Dutzfloors de opdracht schriftelijk aanvaardt middels een opdrachtbevestiging.

3.2 De door Dutzfloors aan de afnemer verzonden opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De afnemer gaat akkoord met de inhoud van de opdrachtbevestiging

Artikel 3 PRIJZEN

3.1 De prijzen van Dutzfloors zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, in Euro’s, inclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen, behoudens eventuele kosten van aflevering.

3.2 De in offertes en overeenkomsten vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals loon- en materiaalkosten, belastingen en andere heffingen van overheidswege.

3.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 3.1 van deze algemene voorwaarden, behoudt Dutzfloors zich het recht voor dat na totstandkoming van de overeenkomst, de prijs verhoogd mag worden. De verhoging wordt bij de afnemer in rekening gebracht. Voorts heeft Dutzfloors het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is. Tevens is het mogelijk om als afnemer de offerte te ontbinden, binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst.  

Artikel 4 OVERIGE KOSTEN

4.1 Voor vloeren onder de 35m2 rekent Dutzfloors € 200,00 instelkosten. Mochten de instelkosten een ander bedrag zijn dan maakt Dutzfloors dit schriftelijk kenbaar aan de afnemer.

4.2 De kosten van aflevering voor een houten vloer in Nederland ligt tussen de € 150,00 en € 250,00. Dit wordt berekend en bepaald door Dutzfloors aan de hand van de hoeveelheid pallets, het gewicht, waar het naartoe gereden moet worden en de hoeveelheid.

4.2 De kosten van aflevering voor een houten vloer in Nederland ligt tussen de € 150,00 en € 250,00. Deze kosten zijn gebaseerd op extern tranport waar standaard in de offerte vanuit wordt gegaan. De kosten worden berekend en bepaald door Dutzfloors aan de hand van de hoeveelheid pallets, het gewicht, waar het naartoe gereden moet worden en de hoeveelheid. Extern transport impliceert dat de vloerdelen geleverd worden tot waar de vrachtwagen kan komen. De klant is zelf verantwoordelijk voor het naar binnen van de vloerdelen.

4.3 Bezorging door Dutzfloors zelf wordt niet standaard vanuit gegaan. Voor meer informatie rondom de kosten en mogelijkheden kun je als afnemer contact opnemen.

4.4 Afnemer kan ervoor kiezen om een derde partij van Dutzfloors, een lijmspecialist, langs te sturen. Indien dit extra kosten met zich meebrengt dan komen deze kosten voor rekening van afnemer.

Artikel 5 VERPLICHTINGEN VAN AFNEMER

5.1 Afnemer meet zelf het benodigde aantal vierkante meters in hun eigen woning op. Dutzfloors wil dat afnemer zelf opmeten omdat de plattegrond van de woning kan afwijken van de daadwerkelijke situatie. Dutzfloors is niet aansprakelijk indien de afnemer verkeerd heeft opgemeten en derhalve blijkt dat er te weinig vierkante meters zijn gemeten of te veel vierkante meters hout is geleverd. Indien er te weinig vierkante meters zijn gemeten en dit moet worden bijgemaakt zijn de extra kosten die hieraan zijn verbonden voor afnemer. De extra kosten worden derhalve door Dutzfloors in rekening gebracht bij afnemer.

5.2 Bij oplevering van de houten vloer is afnemer aanwezig. De afnemer krijgt de gelegenheid om de houten vloer samen met de parketteur de inspecteren. Afnemer is verplicht om afwijkingen of andere fouten direct bij oplevering te constateren en aan te geven. Indien de afnemer niet bij de oplevering aanwezig wordt de houten vloer geacht stilzwijgend te zijn aanvaard.

5.3 Afnemer dient uitdrukkelijk de offerte te controleren op juistheid. Hieronder valt dat de afnemer dient te controleren of de diktes van de vloer correct staan weergegeven. Indien blijkt dat indien bij plaatsing van de vloer blijkt dat deuren, ramen, etcetera, niet meer open c.q. dicht kunnen is Dutzfloors hiervoor niet aansprakelijk.

5.4 Afnemer heeft het ‘vloerplan’ zoals deze aan afnemer bij de overeenkomst is verstrekt uitdrukkelijk bestudeerd. De afnemer gaat akkoord met de inhoud van het vloerplan.

Artikel 6 TERMIJNEN

6.1 De door Dutzfloors opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die Dutzfloors voor de uitvoering van de opdracht nodig hebben in het bezit zijn van Dutzfloors.

6.2 De door Dutzfloors opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Levertijden worden verlengd met de tijd gedurende welke de afnemer enig verschuldigd geworden bedrag, nadat dat opeisbaar is geworden, onbetaald heeft gelaten.

6.3 Indien zich wijzigingen voordoen in de werkomstandigheden zoals die bestonden op het moment dat de overeenkomst is tot stand gekomen, worden levertijden zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

6.4 Bij het niet tijdig leveren van zaken en/of het verrichten van diensten en/of werkzaamheden moet Dutzfloors derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld.

6.5 Indien hout en aanverwante artikelen niet tijdig wordt geleverd door de leverancier aan Dutzfloors, dan wordt de termijn van levering aan de afnemer opgeschoven. Dutzfloors is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgen. 

Artikel 7 FACTUREREING EN BETALING

7.1 Betaling dient te geschieden in Euro’s, zonder aftrek van enige korting door overschrijving op een door ons aangewezen bankrekening, in beide gevallen uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum; dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2 Indien de afnemer niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is de afnemer in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist en zijn alle vorderingen van Dutzfloors op de afnemer, zonder dat ingebrekestelling vereist is, onmiddellijk opeisbaar.

7.3 Is de afnemer in gebreke met tijdige betaling dan verbeurt hij aan Dutzfloors, zonder dat een nadere aanzegging aan de kant van Dutzfloors nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, een rente gelijk aan 2% per maand of gedeelte van een kalendermaand, berekend over de in rekening gebrachte bedragen prijs of het nog onbetaald gebleven gedeelte daarvan, welke rente onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is.

7.4 Voorts is de afnemer gehouden om aan Dutzfloors de buitengerechtelijke incassokosten te voldoen die verband houden met het incasseren van de vorderingen van Dutzfloors. Deze kosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom, onverminderd het recht van Dutzfloors om verdere redelijke kosten ex artikel 6:96, lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek in rekening te mogen brengen. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet-betaling voortvloeiend voor rekening van de afnemer.

7.5 Indien Dutzfloors een overeenkomst aangaat met een afnemer, niet handelde in de uitoefening van beroep of bedrijf (derhalve met een consument), dan is deze ook gehouden de buitengerechtelijke incassokosten te voldoen die verband houden met het incasseren van de vorderingen van Dutzfloors. De buitengerechtelijke kosten die de consument dan dient te voldoen, wordt bepaald aan de hand van de staffel zoals opgenomen in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

7.6 Indien Dutzfloors zaken van de afnemer onder zich heeft, is Dutzfloors gerechtigd deze zaken onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Dutzfloors heeft besteed ter uitvoering van de te verrichten van diensten en/of (reparatie)werkzaamheden, ook indien het kosten van eerder door Dutzfloors verrichtte diensten en/of werkzaamheden zijn aan dezelfde of aan een andere zaak, tenzij de afnemer voor die kosten zekerheid heeft gesteld.

Artikel 8 INSCHAKELING DERDEN

8.1 Dutzfloors is bevoegd om in samenhang met de uitvoering van de overeenkomst, ook namens en op kosten van de afnemer, diensten van derden te betrekken. Indien dat plaatsvindt zal Dutzfloors dit aan de afnemer kenbaar maken.

8.2 Dutzfloors is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden of voor tekortkomingen in van hen ontvangen informatie.

8.3 De afnemer geeft derden die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken geen opdracht zonder schriftelijke toestemming van Dutzfloors.

Artikel 8 AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Indien voor Dutzfloors aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.

9.2 De aansprakelijkheid van Dutzfloors jegens haar afnemer en derden voor schade voortvloeiende of verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de desbetreffende polis.

9.3 In het geval – om welke reden dan ook – geen uitkering op grond van de artikel 8.2 bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, zal de aansprakelijkheid van Dutzfloors voor directe schade beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan 50% van de op grond van de overeenkomst gefactureerde of te factureren bedragen.

9.4 Dutzfloors is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan afnemer en aan anderen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Dutzfloors.

9.5 De afnemer is gehouden Dutzfloors te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Dutzfloors mochten doen gelden. Tevens stelt de afnemer Dutzfloors schadeloos voor alle kosten en schade die uit eventuele rechtsvorderingen van derden voor Dutzfloors kunnen ontstaan, zulks voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de afnemer komen.

Artikel 10 ZEKERHEID

Dutzfloors is gerechtigd van de afnemer te vorderen, dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, ook na de totstandkoming van de overeenkomst. Indien de door Dutzfloors verlangde zekerheid niet wordt gegeven, kan Dutzfloors de uitvoering van de verplichtingen van Dutzfloors opschorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd de rechten zoals die voor Dutzfloors uit de wet reeds voortvloeien.

Artikel 11 OVERMACHT

11.1Onder overmacht moet worden verstaan elke omstandigheid buiten de macht van Dutzfloors is die van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Dutzfloors kan worden gevergd. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, staking, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf of in het bedrijf van de leveranciers van Dutzfloors, in- en uitvoerbeperkingen, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids)instanties.

11.2 Indien Dutzfloors door overmacht de overeenkomst niet (tijdig) kunnen nakomen, heeft Dutzfloors het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Deze keuze is aan Dutzfloors. In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van Dutzfloors uit welke hoofde dan ook uitgesloten.

11.3 Indien Dutzfloors bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Dutzfloors gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 12 WIJZIGINGEN IN OPDRACHT EN ANNULERING

12.1 Alle wijzigingen in de opdracht – hetzij door bijzondere opdracht van de afnemer, hetzij veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de opdracht, hetzij door wijzigingen in wet- en/of regelgeving – behoren wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk, en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk.

Wijzigingen in de opdracht moeten door Dutzfloors schriftelijk worden aanvaard en bevestigd. Levertijden worden ingeval van meerwerk redelijkerwijze aangepast c.q. verlengd.

12.2 Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren

12.3 Voor verplaatsing van afgesproken legdatum door de afnemer worden stagnatiekosten berekend. De stagnatiekosten worden uitsluitend in rekening gebracht wanneer de verplaatsing aan Dutzfloors kenbaar wordt gemaakt binnen een termijn van 10 weken. De stagnatiekosten bedragen €350,- per persoon per dag exclusief BTW.

12.4 Indien de afnemer uit hoofde van de overeenkomst de te leveren zaken, diensten en/of werkzaamheden annuleert, nadat deze te leveren zaken, diensten en/of werkzaamheden zijn bevestigd middels een opdrachtbevestiging, dan is de afnemer de voor die opgedragen diensten en/of werkzaamheden voor 25% aan Dutzfloors verschuldigd.

Artikel 13 BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Dutzfloors is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring. Deze privacyverklaring is te vinden op www.dutzfloors.nl/privacyverklaring.

Artikel 14 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

Op alle, door Dutzfloors gesloten en te sluiten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen voortvloeiende uit deze overeenkomst of daarmee rechtstreeks of zijdelings in verband staande, zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de geschillencommissie van de CBW garanties wonen. Pas daarna kunnen partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.

Artikel 15 WIJZIGEN VAN DE VOORWAARDEN

Dutzfloors is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Dutzfloors zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de afnemer toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de afnemer in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Advies op maat

Gratis en vrijblijvend