[wpdreams_ajaxsearchlite]
9.3 / 10 gemiddelde van 383 reviews.
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Dé Specialist in Houten Vloeren

Dé specialist in eiken vloeren

Eigen Nederlandse productie

Stel je Eigen Vloer Samen

Stel jouw droom vloer samen

Gelegd in Heel Nederland

Gelegd in heel Nederland

Algemene voorwaarden

Dutzfloors is aangesloten bij de CBW (Centrale Branchevereniging Woning). Naast de CBW-/Mitex-voorwaarden (download hier) zijn de onderstaande bepalingen van toepassing.

Algemene voorwaarden Dutzfloors B.V., gevestigd te (9244 GC) Beetsterzwaag aan de Beetsterweg 9 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 85982512.

Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID

1.1 Dutzfloors is aangesloten bij de Centrale Branchevereniging Wonen en maakt gebruik van de CBW-erkende voorwaarden van 1-11-2022.

1.2 Naast de CBW-erkende voorwaarden van 1 november 2022 maakt Dutzfloors gebruik van eigen algemene voorwaarden. Dit is een aanvulling op de CBW-erkende voorwaarden. De CBW-erkende voorwaarden zijn samen met de onderhavige voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, offertes,
overeenkomsten en leveringen van
Dutzfloors.

1.3 Mochten de CBW-erkende voorwaarden en de onderhavige voorwaarden tegenstrijdig met elkaar zijn, dan gelden de onderhavige voorwaarden en derhalve niet de CBW-erkende voorwaarden.

1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden
afgeweken indien en voor zover dit
uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

1.5 Als de afnemer ook naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de afnemer uitdrukkelijk niet van toepassing, tenzij anders overeengekomen en voor zover deze niet in strijd zijn met de algemene voorwaarden van Dutzfloors. Dit geldt alleen als de toepasselijkheid van de voorwaarden van de afnemer door Dutzfloors uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

1.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van toepassing.

Artikel 2 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 Overeenkomsten komen tot stand wanneer de afnemer de elektronische verzonden overeenkomst door de afnemer is ondertekend.

2.2 De door Dutzfloors aan de afnemer verzonden opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De afnemer gaat akkoord met de inhoud van de opdrachtbevestiging.

Artikel 3 PRIJZEN

3.1 De prijzen van Dutzfloors zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, in Euro’s, inclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen.

3.2 De in offertes en overeenkomsten
vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals loon- en materiaalkosten, belastingen en andere heffingen van overheidswege.

3.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 3.1 van deze algemene voorwaarden, behoudt Dutzfloors zich het recht voor dat na totstandkoming van de overeenkomst en indien er een afleveringstermijn van meer dan drie maanden is overeengekomen, de prijs verhoogd mag worden. Dutzfloors geeft aan de afnemer een uitleg waarom de prijs wordt verhoogd. De verhoging wordt bij de afnemer in rekening gebracht. Voorts heeft Dutzfloors het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is. Indien de prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst moet worden verhoogd, dan heeft de afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden indien zij niet akkoord kan gaan met de prijsverhoging.

Artikel 4 OVERIGE KOSTEN

4.1 Voor vloeren onder de 35m2 rekent Dutzfloors € 200,00 instelkosten. Mochten de instelkosten een ander bedrag zijn dan maakt Dutzfloors dit per e-mail kenbaar aan de afnemer.

4.2 Het kan voorkomen dat er te weinig vierkante meters zijn gemeten of te veel vierkante meters. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat de plattegrond van de woning afwijkt van de daadwerkelijke situatie of dat er meer zaag- en snijverlies is dan aanvankelijk is ingecalculeerd. Indien blijkt dat het aantal m2 geleverd product dat op de overeenkomst staat achteraf te weinig blijkt te zijn en er meer moet worden bijbesteld, zijn de extra kosten die hieraan zijn verbonden voor afnemer en is er derhalve sprake van meerwerk. Indien er te veel vierkante meters zijn gemeten dan is dit geen minderwerk.

Artikel 5 VERPLICHTINGEN VAN AFNEMER

5.1 Als afnemer ben je verantwoordelijk voor het nauwkeurig meten van de benodigde vierkante meters in de woning en deze informatie door te geven aan Dutzfloors. Indien nodig kan Dutzfloors ook bij de afnemer langskomen om de metingen uit te voeren. De bepalingen in artikel 4.2 zijn van toepassing en moeten hierbij worden opgenomen.

5.2 Bij oplevering van de houten vloer is afnemer aanwezig. De afnemer krijgt de gelegenheid om de houten vloer samen met de parketteur de inspecteren. Afnemer is verplicht om afwijkingen of andere fouten direct bij deze inspectie te constateren en aan te geven. Indien de afnemer niet bij de oplevering aanwezig wordt de houten vloer geacht stilzwijgend te zijn aanvaard.

5.3 Afnemer dient uitdrukkelijk de offerte te controleren op juistheid. Hieronder valt dat de afnemer dient te controleren of de diktes van de vloer correct staan weergegeven. Indien blijkt dat indien bij plaatsing van de vloer blijkt dat deuren, ramen, et cetera, niet meer open c.q. dicht kunnen is Dutzfloors hiervoor niet aansprakelijk.

5.4 Afnemer heeft het ‘vloerplan’ zoals deze aan afnemer bij de overeenkomst is verstrekt ontvangen en uitdrukkelijk bestudeerd. De afnemer gaat akkoord met de inhoud van het vloerplan en afnemer zal hetgeen in het vloerplan staat weergegeven uitvoeren.

5.5 Afnemer heeft het onderhoudsadvies zoals deze door Dutzfloors aan afnemer is verstrekt ontvangen en uitdrukkelijk bestudeerd. De afnemer dient te handelen conform de inhoud van het onderhoudsadvies.

Artikel 6 TERMIJNEN

6.1 De door Dutzfloors opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die Dutzfloors voor de uitvoering van de opdracht nodig hebben in het bezit zijn van Dutzfloors.

6.2 De door Dutzfloors opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Levertijden worden verlengd met de tijd gedurende welke de afnemer enig verschuldigd geworden bedrag, nadat dat opeisbaar is geworden, onbetaald heeft gelaten.

6.3 Indien zich wijzigingen voordoen in de werkomstandigheden zoals die bestonden op het moment dat de overeenkomst is tot stand gekomen, worden levertijden zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

6.4 Bij het niet tijdig leveren van zaken en/of het verrichten van diensten en/of werkzaamheden moet Dutzfloors derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld.

6.5 Indien hout en aanverwante niet tijdig wordt geleverd door de leverancier aan Dutzfloors, dan wordt de termijn van levering aan de afnemer opgeschoven. Dutzfloors is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgen die hieruit voortvloeien.

Artikel 7 FACTURERING EN BETALING

7.1 Betaling dient te geschieden in Euro’s, zonder aftrek van enige korting door overschrijving op een door ons aangewezen bankrekening, in beide gevallen uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum; dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2 Indien de afnemer niet tijdig to (algehele) betaling overgaat, is de afnemer in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist en zijn alle vorderingen van Dutzfloors op de afnemer, zonder dat ingebrekestelling vereist is, onmiddellijk opeisbaar.

7.3 Is de afnemer in gebreke met tijdige betaling dan verbeurt hij aan Dutzfloors, zonder dat een nadere aanzegging aan de kant van Dutzfloors nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, een rente gelijk aan 2% per maand of gedeelte van een kalendermaand, berekend over de in rekening gebrachte bedragen prijs of het nog onbetaald gebleven gedeelte daarvan, welke rente onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is.

7.4 Voorts is de afnemer gehouden om aan Dutzfloors de buitengerechtelijke incassokosten te voldoen die verband houden met het incasseren van de vorderingen van Dutzfloors. Deze kosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom, onverminderd het recht van Dutzfloors om verdere redelijke kosten ex artikel 6:96, lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek in rekening te mogen brengen. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet-betaling voortvloeiend voor rekening van de afnemer.

7.5 Indien Dutzfloors een overeenkomst aangaat met een afnemer, niet handelde in de uitoefening van beroep of bedrijf (derhalve met een consument), dan is deze ook gehouden de buitengerechtelijke incassokosten te voldoen die verband houden met het incasseren van de vorderingen van Dutzfloors. De buitengerechtelijke kosten die de consument dan dient te voldoen, wordt bepaald aan de hand van de staffel zoals opgenomen in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

7.6 Indien Dutzfloors zaken van de afnemer onder zich heeft, is Dutzfloors gerechtigd deze zaken onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Dutzfloors heeft besteed ter uitvoering van de te verrichten van diensten en/of(reparatie)werkzaamheden, ook indien het kosten van eerder door Dutzfloors verrichtte diensten en/of werkzaamheden zijn aan dezelfde of aan een andere zaak, tenzij de afnemer voor die kosten zekerheid heeft gesteld.

Artikel 8 INSCHAKELING DERDEN

8.1 Dutzfloors is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden of voor tekortkomingen in de van hen ontvangen informatie.

8.2 De afnemer geeft derden die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken geen opdracht zonder schriftelijke toestemming van Dutzfloors.

Artikel 9 AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Indien Dutzfloors aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.

9.2 De aansprakelijkheid van Dutzfloors jegens haar afnemer en derden voor schade voortvloeiende of verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de desbetreffende polis.

9.3 In het geval – om welke reden dan ook – geen uitkering op grond van het artikel 8.1 bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, zal de aansprakelijkheid van Dutzfloors voor directe schade beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan 50% van de op grond van de overeenkomst gefactureerde of te factureren bedragen.

9.4 Dutzfloors is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan afnemer en aan anderen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Dutzfloors.

9.5 De afnemer is gehouden Dutzfloors te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Dutzfloors mochten doen gelden. Tevens stelt de afnemer Dutzfloors schadeloos voor alle kosten en schade die uit eventuele rechtsvorderingen van derden voor Dutzfloors kunnen ontstaan, zulks voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de afnemer komen.

Artikel 10 ZEKERHEID

Dutzfloors is gerechtigd van de afnemer te vorderen, dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, ook na de totstandkoming van de overeenkomst. Indien de door Dutzfloors verlangde zekerheid niet wordt gegeven, kan Dutzfloors de uitvoering van de verplichtingen van Dutzfloors opschorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd de rechten zoals die voor Dutzfloors uit de we reeds voortvloeien.

Artikel 11 OPSCHORTING, ONTBINDING

11.1 Dutzfloors heeft het recht de overeenkomst met de afnemer met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist:

a. Indien afnemer faillissement is geraakt, surséance van betaling aanvraagt of op enigerlei (andere) wijze de vrije beschikking over zijn vermogen verliest.

b. Indien afnemer de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet nakomt.

11.2 Dutzfloors is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

– De afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig

nakomt;

– Na het sluiten van de overeenkomst Dutzfloors ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de afnemer de verplichtingen niet zal

nakomen;

– De afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

– Indien door de vertraging aan de zijde van de afnemer niet langer van Dutzfloors kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Dutzfloors gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

– Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Dutzfloors kan worden gevergd.

11.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Dutzfloors op de afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Indien Dutzfloors de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aansprake uit de wet en overeenkomst.

11.4 Indien Dutzfloors op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uitdien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de afnemer, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 12 OVERMACHT

12.1 Onder overmacht moet worden verstaan elke omstandigheid buiten de macht van Dutzfloors is die van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Dutzfloors kan worden gevergd. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, staking, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf of in het bedrijf van de leveranciers van Dutzfloors, in- en uitvoerbeperkingen, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids) instanties.

12.2 Indien Dutzfloors door overmacht de overeenkomst niet (tijdig) kunnen nakomen, heeft Dutzfloors het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Deze keuze is aan Dutzfloors. In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van Dutzfloors uit welke hoofde dan ook uitgesloten.

12.3 Indien Dutzfloors bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Dutzfloors gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 13 WIJZIGINGEN IN OPDRACHT EN ANNULERING

13.1 Alle wijzigingen in de opdracht – hetzij door bijzondere opdracht van de afnemer, hetzij veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de opdracht, hetzij door wijzigingen in wet- en/of regelgeving – behoren wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk, en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk.

Wijzigingen in de opdracht moeten door Dutzfloors schriftelijk worden aanvaard en bevestigd. Levertijden worden ingeval van meerwerk redelijkerwijze aangepast c.q. verlengd.

13.2 Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.

Artikel 14 BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Dutzfloors is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring. Deze privacyverklaring is te vinden op www.dutzfloors.com/privacy-verklaring.

Artikel 15 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

Op alle, door Dutzfloors gesloten en te sluiten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen voortvloeiende uit deze overeenkomst of daarmee rechtstreeks of zijdelings in verband staande, dienen door de afnemer voorgelegd te worden aan de geschillencommissie van de CBW-garanties wonen. Pas daarna kan de afnemer het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden. Dutzfloors is gerechtigd om zich direct tot de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden te wenden.

Artikel 16 WIJZIGEN VAN DE VOORWAARDEN

Dutzfloors is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Dutzfloors zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de afnemer toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de afnemer in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

0
  0
  Uw winkelwagen
  Uw winkelwagen is leegTerug naar de winkel

  Toegevoegd!

  Je vloer is toegevoegd aan je moodboard. Voeg nog meer vloeren toe of ga direct naar je moodboard!

  Advies op maat

  Gratis en vrijblijvend