Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dutzfloors, gevestigd aan de Beetsterweg 9 9714GE te Beetsterzwaag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Definities

a. Privacybeleid: dit privacybeleid;
b. Gebruiker: iedere gebruiker van de diensten van Dutzfloors;
c. Verantwoordelijke: Dutzfloors 9714GE te Beetsterzwaag, telefoonnummer: 0512-212414, e-mailadres: info@dutzfloors.com 
d. Website: www.dutzfloors.com

 

Artikel 1 Persoonsgegevens die worden verwerkt

1. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Dutzfloors de persoonsgegevens van haar Gebruikers in algemene zin verwerkt.
2. De persoonsgegevens die door Dutzfloors worden verwerkt zijn onder andere:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– En andere persoonsgegevens die door de Gebruiker schriftelijk aan Dutzfloors worden verstrekt.

 

Artikel 2 Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

1. Dutzfloors verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan Dutzfloors heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door telefonisch contact op te nemen met Dutzfloors of door het invullen van het contactformulier.
2. Dutzfloors gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan het kantoor heeft verstrekt. Dit kan zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is.

 

Artikel 3 Delen van persoongegevens met derden

Dutzfloors verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Artikel 4 Verwijzingen naar andere websites en cookies

1. Het kan zijn dat de website links bevat naar andere websites. Dutzfloors is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving van deze andere websites. 
2. Dutzfloors maakt gebruik van cookies.

 

Artikel 5 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

1. De Gebruiker heeft recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Dutzfloors en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat de desbetreffende Gebruiker een verzoek bij het kantoor kan indienen op de persoonsgegevens die het kantoor van je beschikt in een computerbestand naar je of een ander door je genoemde organisatie te sturen. 
2. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging, een verzoek tot intrekking van je toestemming of een bezwaar kun je sturen naar info@dutzfloors.com. 
3. Dutzfloors zal zich inspannen om binnen 4 weken te reageren op een verzoek van een Gebruiker tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afscherming van de persoonsgegevens die betrekking hebben op de Gebruiker. 
4. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de Gebruiker is gedaan, vraagt het kantoor eerst om een kopie van je identiteitsbewijs. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. 
5. Voorts wijst het kantoor de Gebruiker erop dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:
Klik hier voor het contact met de Autoriteit Persoonsgegevens

 

Artikel 6 Hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard

Dutzfloors bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij Dutzfloors op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

 

Artikel 7 Hoe de persoonsgegevens worden beveiligd

Dutzfloors heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Mocht je de indruk hebben dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@dutzfloors.com. 

 

Artikel 8 Wijzigingen in de Privacyverklaring

Dutzfloors behoudt zich het recht voor de Privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Privacyverklaring adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 16 oktober 2018.

 

Artikel 9 Het toepasselijk recht

Op eventuele geschillen die voortvloeien uit deze Privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.